Kế hoạch Tổ chức Lễ hội Trái cây huyện Ninh Sơn lần thứ I năm 2023