Đấu giá Bảng Pa nô Quảng cáo là tài sản thanh lý của Bưu điện tỉnh