Kế hoạch tổ chức cuộc thi “Giàn Nho đẹp” năm 2023 tỉnh Ninh Thuận

Kế hoạch số 68/KH-UBND ngày 24/4/2023 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức cuộc thi “Giàn Nho đẹp” năm 2023 tỉnh Ninh Thuận