Nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần

Trong thời gian qua, Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần luôn đảm bảo công tác quản lý, duy trì, cung cấp thông tin, tuân thủ các quy định của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước

Trong thời gian qua, Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần luôn đảm bảo công tác quản lý, duy trì, cung cấp thông tin, tuân thủ các quy định của Chính phủ quy định việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên Cổng/Trang thông tin điện tử của cơ quan nhà nước; nội dung thông tin phong phú đa dạng, nhiều chuyên mục thông tin phù hợp với nhu cầu tra cứu, tìm kiếm thông tin của người dân và doanh nghiệp; việc tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, hoạt động chỉ đạo điều hành và phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh kịp thời và có chất lượng đã góp phần thúc đẩy cải cách hành chính, chuyển đổi số của tỉnh, nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước. Tuy nhiên, Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần của tỉnh chưa hỗ trợ tính năng mạng xã hội; thông tin cập nhật, đăng tải có đôi lúc còn chưa được thường xuyên và kịp thời; lượng tin, bài đăng tải còn ít, trong đó có một số chuyên mục còn rất ít thông tin, như thông tin đấu thấu, quy hoạch, Dự án đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội, mua sắm tài sản công, thông tin phục vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp,…; chưa thu hút được nhiều lượt truy cập để khai thác sử dụng thông tin.

 Để nâng cao hiệu quả hoạt động Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần của tỉnh, phục vụ hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; tăng cường công tác cập nhật, công khai thông tin theo quy định, nhất là đối với các thông tin để phục vụ, hỗ trợ người dân, doanh nghiệp, thu hút được sự quan tâm, theo dõi của người dân và doanh nghiệp, góp phần cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao các chỉ số PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh trong thời gian tới. Thủ trưởng các sở, ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và UBND các xã, phường, thị trấn tập trung chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện một số nội dung sau:

1- Tăng cường tuyên truyền, giới thiệu, phổ biến cách thức và lợi ích khi truy cập, khai thác sử dụng thông tin từ Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần cho người dân, doanh nghiệp; đồng thời vận động, khuyến khích người dân, doanh nghiệp tích cực tham gia thực hiện thủ tục hành chính và dịch vụ công trực tuyến trên môi trường điện tử.

2- Chỉ đạo rà soát, cập nhật, công khai đầy đủ thông tin theo quy định trên Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần, cụ thể như các thông tin thủ tục hành chính, dịch vụ công; thông tin phổ biến, hướng dẫn thực hiện pháp luật, chế độ, chính sáchthông tin về chiến lược, kế hoạch, quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội; thông tin quy hoạch xây dựng, quy hoạch đô thị; thông tin quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất; thông tin quy hoạch, kế hoạch và hoạt động khai thác tài nguyên thiên nhiên; thông tin quy hoạch thu gom, tái chế, xử lý chất thải; thông tin về danh mục dự án, chương trình và kết quả thực hiện đầu tư công, mua sắm công và quản lý, sử dụng vốn đầu tư công,… Trong quá trình cập nhật, công khai thông tin, có khó khăn, vướng mắc chủ động phối hợp với Sở Thông tin và Truyền thông để được hỗ trợ, hướng dẫn, xử lý kịp thời.

3- Chỉ đạo, định hướng cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động thường xuyên truy cập, khai thác sử dụng thông tin chính thống trên Cổng/Trang thông tin điện tử thành phần của tỉnh.

4- Nâng cấp đồng bộ Cổng/Trang thông tin điện tử, đảm bảo cung cấp thông tin và hỗ trợ người dùng trên Cổng thông tin điện tử theo Nghị định số 42/2022/NĐ-CP ngày 24/6/2012 của Chính phủ; thành lập Fanpage và Zalo OA của tỉnh để tăng cường đăng tải và chia sẻ tin bài chính thống từ Cổng/Trang thông tin điện tử.

5- Tăng cường kiểm tra, giám sát việc công khai thông tin trên Cổng/Trang thông tin điện tử đảm bảo chính xác, đầy đủ, cập nhật, kịp thời, minh bạch, thuận lợi và tuân thủ các quy định của pháp luật về bảo vệ bí mật nhà nước, sở hữu trí tuệ, an toàn thông tin mạng, tiếp cận thông tin; góp phần phục vụ phát triển chính quyền điện tử hướng tới chính quyền số và đáp ứng yêu cầu cải thiện, nâng cao chất lượng các các chỉ số của tỉnh về PCI, PAPI, SIPAS, PAR INDEX của tỉnh.

6- Tăng cường công tác bảo đảm ATTT, bảo mật dữ liệu cho Cổng/Trang thông tin điện tử; kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xem xét tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động của Cổng/Trang thông tin điện tử./.

N.V.Sỹ