Thông báo kết quả trúng đấu giá quyền khai thác khoáng sản khu vực đá xây dựng Nam núi Đá Giăng