Kế hoạch Thông tin tuyên truyền , quảng bá về tình hình tỉnh Ninh Thuận trên ấn phẩm của các cơ quan báo chí năm 2023