Lãnh đạo UBND Tỉnh

      I. Lãnh đạo UBND tỉnh :

II. Phân công nhiệm vụ: (Đính kèm Quyết định số 411/QĐ-UBND ngày 17/8/2021 của UBND tỉnh Ninh Thuận)