Công bố thông tin theo Nghị định số 47/2021/NĐ-CP của Công ty TNHH MTV Khai thác công trình thủy lợi Ninh Thuận về việc phân phối quỹ khen thưởng phúc lợi của người lao động năm 2021