Đào tạo diễn tập ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin

Ngày 19/10/2022, Sở Thông tin và Truyền thông tổ chức Khóa đào tạo diễn tập ứng cứu sự cố an toàn, an ninh thông tin cho hơn 40 học viên là cán bộ chuyên trách các Sở, Ban, ngành và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố.

Trong thời gian 03 ngày (từ ngày 19/10/2022 đến 21/10/2022), các học viên sẽ được nắm bắt các kiến thức, kỹ năng như: Tổng quan về an ninh mạng, Kỹ năng kiểm tra và vá lỗi hệ thống, Cách sử dụng công cụ dò quét hệ thống và sử dụng công cụ xâm nhập hệ thống.

Toàn cảnh khóa đào tạo diễn tập

  • Khóa đào tạo nhằm trang bị những kỹ năng cần thiết cho học viên kịp thời ứng phó, giải quyết các vấn đề thông qua những tình huống tấn công và hệ thống thư, các lỗ hổng giả định có thể xảy ra trong thực tế khi khai thác các hệ thống; Nâng cao năng lực bảo vệ an toàn thông tin, sẵn sàng ngăn chặn, xử lý và ứng cứu sự cố tấn công và xử lý tấn công khai thác vào hệ thống, đánh giá lỗ hổng, điểm yếu bảo mật, qua đó giúp học viên nắm được các điểm yếu trên hệ thống để có phương thức phòng thủ hợp lý, chống lại các tấn công tương tự diễn ra trong thực tế, góp phần đảm bảo an toàn thông tin cho cơ quan, đơn vị, phục vụ mục tiêu xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh.

NH