Kế hoạch tổ chức “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022

Kế hoạch số 4061/KH-UBND ngày 18/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Tổ chức “Ngày Văn hóa, Du lịch Ninh Thuận tại Hà Nội” năm 2022