Kế hoạch Tổ chức Hội nghị Xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hà Nội năm 2022

Kế hoạch số 3992/KH-UBND ngày 14/9/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc tổ chức Hội nghị xúc tiến, quảng bá du lịch Ninh Thuận tại thành phố Hà Nội năm 2022