Ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 của tỉnh

Chiều ngày 07/9/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam – Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Điều hành chuyển đổi số nhằm phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số DTI năm 2021, đề ra nhiệm vụ, giải pháp nâng cao Chỉ số DTI năm 2022; lựa chọn Ngày chuyển đổi số của Tỉnh và đánh giá kết quả thực hiện Kế hoạch chuyển đổi số năm 2022 từ đầu năm đến nay của Ban Điều hành chuyển đổi số; tham dự có lãnh đạo các sở, ban, ngành và Chủ tịch UBND các huyện, thành phố là thành viên Ban điều hành chuyển đổi số tỉnh theo Quyết định số 01-QĐ/BCĐCĐS ngày 12/7/2021 của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số giai đoạn 2021-2025.

Theo Quyết định số 922/QĐ-BTTTT ngày 20/5/2022 của Bộ Trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông phê duyệt Đề án “Xác định Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số của các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và của quốc gia” thì Chỉ số DTI cấp tỉnh được cấu trúc theo 03 trụ cột chính quyền số, kinh tế số và xã hội số, được đánh giá thông qua 09 chỉ số chính với 98 chỉ số thành phần. Tỉnh Ninh Thuận, Chỉ số DTI năm 2021 đạt 0,3048, tăng 44,6% so với năm 2020 (0,2108); xếp hạng 53/63 tỉnh, thành phố, tăng 10 bậc so với năm 2020. Cụ thể: Chính quyền số năm 2021 đạt 0,3512, tăng 52,2% so với năm 2020 (0,2308), xếp 47/63 tỉnh, thành phố, tăng 16 bậc so với năm 2020; Chỉ số Kinh tế số năm 2021 đạt 0,3393, tăng 76,8% so với năm 2020 (0,1920), xếp 47/63 tỉnh, thành phố, tăng 12 bậc so với năm 2020; Chỉ số Xã hội số năm 2021 đạt 0,3220, tăng 58,7% so với năm 2020 (0,2029), xếp 49/63 tỉnh, thành phố, tăng 08 bậc so với năm 2020.

Đồng chí Trần Quốc Nam – Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp

 

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam – Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh đánh giá kết quả đạt được Chỉ số chuyển đổi số (DTI) năm 2021 còn thấp, có 04 nhóm nguyên nhân, một là nguồn kinh phí chi cho ứng dụng công nghệ thông tin và chuyển đổi số của tỉnh còn hạn chế, hai là nhiều vấn đề của Chỉ số DTI còn chưa biết, chưa rõ, chưa kịp thời phân công để thực hiện, ba là nhóm nội dung của Chỉ số DTI đã rõ, có thể làm nhưng không cập nhật kịp thời, bốn là nhóm vấn đề đã làm nhưng cung cấp thông tin cho Bộ Thông tin và Truyền thông không đầy đủ. Do đó, đã ảnh hưởng đến kết quả Chỉ số DTI năm 2021 của tỉnh Ninh Thuận. Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số tỉnh tiếp tục khẳng định chuyển đổi số là vấn đề mới, khó và rất nhiều nội dung, cần nhiều nguồn lực đầu tư cả kinh phí và nhân lực, cần sự quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, cùng vượt khó để vươn lên. Trưởng ban Điều hành chuyển đổi số yêu cầu các sở, ngành, địa phương và các doanh nghiệp có liên quan tăng cường công tác phối hợp, cung cấp thông tin liên quan đến chuyển đổi số; xác định những công việc cấp bách, thiết yếu để tập trung ưu tiên thực hiện trước; xây dựng kế hoạch nâng cao Chỉ số DTI năm 2022 đảm bảo từng nội dung công việc, có phân công, lộ trình, thời gian hoàn thành cụ thể; xác định việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ của Đề án 06 có ý nghĩa hết sức quan trọng trong chuyển đổi số của Tỉnh./.

Như vương