LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 32/2022 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 08/8 đến ngày 12/8/2022)