Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Quốc Nam làm việc với Sở Tư pháp

Chiều ngày 04/8/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam chủ trì buổi làm việc nghe Sở Tư pháp báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 và kiểm tra kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính, các chỉ số tại Sở Tư pháp. Cùng tham dự có lãnh đạo của Sở Nội vụ, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Thông tin và Truyền thông, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Phó Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Cục Thi hành án dân sự tỉnh, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh; Giám đốc, Phó Giám đốc Sở Tư pháp và trưởng các phòng, đơn vị thuộc Sở Tư pháp.

 

Theo kết quả báo cáo, trong 07 tháng đầu năm 2022, Sở Tư pháp đã hoàn thành 06 nhóm nhiệm vụ được giao tại Quyết định số 21/QĐ-UBND ngày 10/01/2022 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh; 12/16 nhóm nhiệm vụ trọng tâm được phê duyệt tại Quyết định số 57/QĐ-UBND ngày 14/01/2022; tham mưu ban hành đầy đủ các văn bản và tổ chức thực hiện đạt nhiều kết quả. Ngoài những nhiệm vụ được giao tại 02 quyết định nêu trên, Sở Tư pháp đã hoàn thành 03 nhiệm vụ do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao tại Quyết định số 2395/QĐ-UBND ngày 24/12/2021 về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính năm 2022. Thực hiện tốt việc thẩm định, xây dựng, rà soát, kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật đảm bảo tiến độ, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành 40 Quyết định quy phạm pháp luật và Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành 13 Nghị quyết quy phạm pháp luật; công tác quản lý nhà nước về xử lý vi phạm hành chính đã đi vào nề nếp và có nhiều chuyển biến tích cực; công tác phổ biến, giáo dục pháp luật đạt nhiều kết quả quan trọng; lĩnh vực hành chính tư pháp đã giải quyết kịp thời nhu cầu của người dân; quản lý nhà nước trên lĩnh vực bổ trợ tư pháp đi vào nề nếp, việc xã hội hóa được tiếp tục đẩy mạnh theo đúng chiến lược cải cách tư pháp, cải cách hành chính; công tác trợ giúp pháp lý triển khai đúng định hướng, gắn với việc quán triệt các chủ trương, chính sách lớn của Đảng, phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ chính trị tại địa phương, hướng về cơ sở, phục vụ nhu cầu của đối tượng cần tuyên truyền pháp luật. Việc kiện toàn tổ chức bộ máy trong Ngành được thực hiện thường xuyên; công tác thanh tra, kiểm tra được quan tâm thực hiện theo đúng quy định pháp luật, bảo đảm tính kịp thời, nghiêm minh; công tác phối hợp liên ngành trong giải quyết nhiệm vụ Tư pháp ngày càng chặt chẽ.

Về triển khai thực hiện các Chỉ số, các giải pháp của Sở Tư pháp đã góp phần cùng với các cơ quan, đơn vị khác cải thiện Chỉ số SIPAS năm 2021 của tỉnh, đạt 88,64% tăng 3,47% so với năm 2020 (tăng 16 bậc, xếp hạng 16/63 tỉnh, thành phố). Tiêu chí thành phần "Dịch vụ chứng thực, xác nhận" thuộc trục nội dung “Thủ tục hành chính công” trong chỉ số PAPI của tỉnh tăng 0,68 điểm. Chỉ số thành phần "Thiết chế pháp lý và An ninh trật tự" trong Chỉ số PCI xếp hạng 10/63, tăng 01 bậc; Tiêu chí thành phần về xây dựng và tổ chức thực hiện văn bản quy phạm pháp luật tại tỉnh trong chỉ số PAR INDEX do Sở Tư pháp phụ trách tăng 0,91 điểm và tăng 54 bậc so với năm 2020… Thông qua những giải pháp chủ động, tích cực nêu trên, kết quả công tác cải cách hành chính năm 2021 của Sở Tư pháp đã xếp hạng chỉ số DDCI 03/28 Sở, ban, ngành, tăng 19 bậc; chỉ số mức độ hài lòng của người dân xếp hạng 02/40 đơn vị, tăng 31 bậc; xếp hạng cải cách hành chính 08/21 Sở, ban, ngành.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam đánh giá cao công tác chuẩn bị nội dung báo cáo phục vụ buổi làm việc của Sở Tư pháp; đồng thời ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của toàn ngành Tư pháp trong 07 tháng đầu năm 2022. Để tiếp tục thực hiện thành công nhiệm vụ còn lại 05 tháng cuối năm 2022, đồng chí Trần Quốc Nam chỉ đạo toàn ngành Sở Tư pháp tiếp tục giữ vững và phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, thống nhất ý chí, quyết tâm vượt khó, khắc phục mọi khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Trong đó, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu toàn ngành Tư pháp tiếp tục kiện toàn bộ máy lãnh đạo và đội ngũ cán bộ, công chức bảo đảm đủ năng lực thực hiện tốt nhiệm vụ của Ngành trong thời kỳ mới; triển khai thực hiện tốt công tác xây dựng, thẩm định và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; rà soát, sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ, ban hành mới các văn bản quy phạm pháp luật. Tích cực theo dõi, kiểm tra, việc triển khai thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật; hạn chế tối đa việc tranh chấp pháp lý. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động đối với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản nhằm bảo đảm sự công khai, minh bạch, uy tín của tổ chức và Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước nhằm hỗ trợ pháp lý kịp thời cho người nghèo, các đối tượng chính sách. Đặc biệt, luôn chủ động đổi mới, cải thiện quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành việc tham mưu thực hiện các chỉ số cải cách hành chính: PAR INDEX, PAPI, SIPAS, PCI, ICT mà Sở tham mưu cho UBND tỉnh, bảo đảm chất lượng, bền vững, đóng góp vào việc nâng cao chất lượng cải cách hành chính chung toàn tỉnh trong giai đoạn 2021-2025 theo tinh thần Nghị quyết số 05-NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy./.

Thu Thuỳ