LỊCH CÔNG TÁC TUẦN THỨ 31/2022 (điều chỉnh lần 2) (Từ ngày 01/8 đến ngày 05/8/2022)