Quyết định số 166/QĐ-CTKTTL ngày 26/7/2022 ;Công văn số 3247/UBND-KTTH ngày 25/7/2022 ; Công văn số 2488/STC-VP ngày 22/7/2022