Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh họp đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022

Chiều ngày 11/7/2022, được sự ủy quyền của Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy – Trưởng ban chỉ đạo chuyển đổi số; Chủ tịch UBND tỉnh Trần Quốc Nam – Phó Trưởng ban Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh chủ trì cuộc họp Ban Chỉ đạo chuyển đổi số đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2022 và triển khai nhiệm vụ trong thời gian đến; tham dự có các đồng chí là thành viên Ban Chỉ đạo chuyển đổi số tỉnh (theo Quyết định số 352-QĐ/TU ngày 18/6/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy), gồm: Đồng chí Trần Minh Nam-UVBTV-Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngành: Thông tin và Truyền thông, Công an tỉnh, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Xây dựng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Văn phòng UBND tỉnh; Phó Chánh Văn phòng Tỉnh ủy.

Đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyển đổi số, với nguồn lực của tỉnh còn khó khăn về nhân lực, hạ tầng, tài chính nhưng với sự cố gắng của ngành thông tin và truyền thông, kết quả chuyển đổi số trong 6 tháng đầu năm 2022 đạt được một số kết quả nhất định, đáng ghi nhận; công tác chỉ đạo, lãnh đạo của Ban Chỉ đạo, Ban Điều hành được triển khai đầy đủ; công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức chuyển đổi số được chú trọng; hạ tầng viễn thông, dữ liệu và an toàn thông tin được quan tâm đầu tư; kinh tế số, chính quyền số, xã hội số ngày càng hoàn thiện và phát triển.

Chủ tịch UBND tỉnh - Phó Trưởng ban chỉ đạo kết luận: chuyển đổi số là vấn đề rộng, mới và khó, cần nhiều thời gian và nguồn lực (hạ tầng, con người, kinh phí) trong quá trình thực hiện; để chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh thực sự phát triển nhanh, vững chắc và hiệu quả cần sự vào cuộc và quyết tâm cao của cả hệ thống chính trị và nhân dân, có “cách làm”, “hướng đi” phù hợp. Trong thời gian đến, cần xác định một số nhiệm vụ trọng tâm để tập trung triển khai: một là, thực hiện đề án xây dựng đô thị thông minh tại thành phố Phan Rang-Tháp Chàm; hai là, thực hiện Đề án 06 đảm bảo đúng tiến độ để kết nối, khai thác hiệu quả cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư; ba là, xây dựng hạ tầng dữ liệu quy hoạch và hạ tầng đô thị; bốn là, nâng cao chất lượng dịch vụ công trực tuyến./.

BAN CHỈ ĐẠO CHUYỂN ĐỔI SỐ TỈNH

Như Vương