Tuyên truyền, quảng bá cuộc thi trực tuyến Tìm hiểu tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ chí Minh