Kết quả Chỉ số PAPI 2021 của tỉnh Ninh Thuận

Ngày 10/5/2022, Trung tâm Nghiên cứu phát triển và Hỗ trợ cộng đồng (CECODES), Trung tâm Bồi dưỡng cán bộ và nghiên cứu khoa học, Mặt trận tổ quốc Việt Nam, Công ty Phân tích Thời gian thực (RTA) và Chương trình Phát triển Liên Hợp quốc (UNDP) tại Việt Nam tổ chức Hội nghị công bố Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh năm 2021 (PAPI năm 2021).

Theo đó, Chỉ số PAPI năm 2021 được khảo sát đối với 15.833 người dân từ 18 tuổi trở lên tại 63 tỉnh, thành phố trên cả nước; điểm trung bình cả nước là 42.269 điểm, điểm cao nhất là 48.059 điểm, điểm thấp nhất là 37.223 điểm.

Đối với tỉnh Ninh Thuận, kết quả Chỉ số PAPI năm 2021 đạt 43.83 điểm (cao hơn trung bình cả nước 1.561 điểm), thuộc nhóm các tỉnh cao nhất, xếp hạng 14/63 tỉnh, thành phố (tăng 3,086 điểm và tăng 44 bậc so với năm 2020). Trong 8 trục nội dung của Chỉ số PAPI tỉnh Ninh Thuận năm 2021 thì có 07 trục nội dung tăng điểm và 01 trục nội dung giảm điểm so với năm 2020.

 

 

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ