THÔNG BÁO NHANH 04 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 13/4/2022)