THÔNG BÁO NHANH 28 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 10/4/2022)