THÔNG BÁO NHANH 27 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (18H 7/4/2022)