Hội thảo hoàn thiện xác định vị trí việc làm trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Ngày 24/3/2022, Viện Khoa học tổ chức nhà nước trực thuộc Bộ Nội vụ phối hợp với Sở Nội vụ tổ chức Hội thảo hoàn thiện xác định vị trí việc làm (VTVL) trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận.

Tham dự Hội thảo, về phía Viện Khoa học tổ chức nhà nước có ông Nguyễn Ngọc Vân, tiến sĩ, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước và các thành viên của Đoàn công tác thuộc viện; về phía tỉnh Ninh Thuận có đại diện Sở Nội vụ, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ, Sở Xây dựng, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Tài chính, Phòng Nội vụ các huyện, thành phố.

Ông Trần Hải, Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở Nội vụ phát biểu khai mạc Hội thảo

Tham dự Hội thảo, các đại biểu đã trao đổi, thảo luận về các nội dung:

- Đánh giá thực trạng quy định pháp luật về VTVL trong cơ quan hành chính nhà nước (đánh giá các quy định pháp luật về VTVL trong cơ quan hành chính nhà nước ở nước ta; việc ban hành các văn bản hướng dẫn xác định VTVL làm trong cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận; đánh giá một số quy định mới về xác định VTVL trong Nghị định số 62/2020/NĐ-CP so với quy định trong Nghị định số 36/2013/NĐ-CP; đánh giá thuận lợi, khó khăn, vướng mắc của thực trạng thực hiện các quy định pháp luật về VTVL hiện nay);

- Đánh giá thực trạng thực hiện xác định VTVL trong cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận trong thời gian qua (về tổ chức thực hiện xác định VTVL; về thẩm định Đề án VTVL; đánh giá kết quả xác định VTVL);

- Đánh giá việc áp dụng VTVL vào thực tiễn tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức tại tỉnh Ninh Thuận (về kết quả áp dụng VTVL trong công tác tuyển dụng, sử dụng, đào tạo bồi dưỡng, đãi ngộ, quy hoạch, quản lý công chức tại đơn vị; những thuận lợi, những khó khăn, hạn chế, vướng mắc trong việc áp dụng VTVL vào việc tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức; đánh giá hiệu quả, tác động của việc xác định VTVL đối với việc quản lý nhân sự và nâng cao chất lượng đội ngũ công chức tại địa phương);

- Đề xuất, kiến nghị hoàn thiện quy định pháp luật và thực hiện xác định VTVL trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Toàn cảnh Hội thảo

Kết luận Hội thảo, tiến sĩ Nguyễn Ngọc Vân, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước nhấn mạnh các nội dung trao đổi, thảo luận, phát hiện, phản biện tại Hội thảo là cơ sở quan trọng để Viện Khoa học tổ chức nhà nước tổng hợp, nghiên cứu, báo cáo, đề xuất cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, ban hành mới các văn bản quy định về VTVL trong thời gian đến cho phù hợp với tình hình thực tế./.

Ông Nguyễn Ngọc Vân, tiến sĩ, Viện trưởng Viện Khoa học tổ chức nhà nước phát biểu kết luận Hội thảo

 

 

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ