THÔNG BÁO NHANH 29 CA MẮ MỚI SARS-CoV-2 (18H ngày 26/1/2022)