THÔNG BÁO NHANH 29 CA MẮC MỚI SARS-CoV-2 (20/01/2022)