Hội nghị tổng kết “Phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ” năm 2021

Chiều ngày 19/01/2022, tại Văn phòng UBND tỉnh, đồng chí Nguyễn Long Biên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc chủ trì Hội nghị tổng kết “Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc” năm 2021

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên chỉ đạo tại Hội nghị

Thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021 trong bối cảnh có một số yếu tố thuận lợi, nhưng cũng gặp rất nhiều khó khăn thách thức, đặc biệt là sự bùng phát đợt dịch Covid-19 lần thứ 4, tác động nặng nề trên tất cả các lĩnh vực. Tuy nhiên, được sự quan tâm hỗ trợ của Trung ương, sự chỉ đạo sâu sát của Tỉnh ủy, sự phối kết hợp triển khai của các cấp, các ngành, lực lượng công an, mặt trận đoàn thể và cả hệ thống chính trị với phương châm hành động Đoàn kết - Sáng tạo - Kỷ cương - Phát triển - Tăng tốc - Hiệu quả”, tập trung chỉ đạo quyết liệt, đồng bộ, linh hoạt, kịp thời các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 và các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá năm 2021, chủ động triển khai thực hiện "nhiệm vụ kép", vừa phòng chống dịch, vừa bảo đảm mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội,... do đó tình hình dịch bệnh cơ bản được kiểm soát, kinh tế-xã hội duy trì ổn định và tăng trưởng khá, tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh được giữ vững. Trong đó, Phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tiếp tục được duy trì, phát triển cả về bề rộng và chiều sâu; công tác xây dựng lực lượng nòng cốt ở cơ ở và xây dựng các mô hình tự quản về an ninh trật tự được quan tâm và ngày càng phát huy hiệu quả, từng bước làm thay đổi nhận thức và hành động của các tầng lớp nhân trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc,...

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên ghi nhận và biểu dương những kết quả, thành tích đạt được trong việc triển khai thực hiện phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” năm 2021, đặc biệt là lực lượng, cán bộ chiến sỹ công an các cấp. Nhằm tiếp tục phát huy những kết quả đạt được, khắc phục những khó khăn, tồn tại trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc thời gian tới, nhất là trong bối cảnh dự báo năm 2022 tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến phức tạp, các vấn đề về môi trường, biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh covid -19 tiếp tục có những diễn biến khó lường,… Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Long Biên giao các cơ quan, đơn vị liên quan, nhất là lực lượng, cán bộ chiến sỹ công an các cấp tiếp tục tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ công tác trọng tâm về xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc như: (1) Tiếp tục tham mưu Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện có hiệu quả các Nghị quyết, Chỉ thị,… của Đảng, Nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự. (2) Tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc gắn chặt nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội với bảo đảm quốc phòng-an ninh nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và toàn dân tham gia phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội. (3) Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các lực lượng, cơ quan, ban ngành, địa phương trong thực hiện phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc. (4) Thường xuyên đổi mới nội dung, phương pháp công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc phù hợp với từng lĩnh vực, địa bàn và đặc điểm dân cư, tạo sự chuyển biến tích cực ở cơ sở. (5) Tiếp tục xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc tại địa bàn dân cư, trong cơ quan doanh nghiệp, nhà trường. Quan tâm đầu tư, nâng cấp cơ sở hạ tầng, trang thiết bị và các điều kiện cần thiết khác cho lực lượng Công an chính quy đảm nhiệm chức danh Công an xã, đáp ứng nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự tại địa bàn nông thôn trong tình hình mới./.

 

Minh Trung