Nghị quyết về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030

Ngày 17/01/2022, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Ninh Thuận ban hành Nghị quyết số 17-NQ/TU về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Theo đó với mục tiêu, quan điểm phát triển bền vững kinh tế biển là động lực quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, trên nền tảng tăng trưởng xanh, gắn với chuyển đối số, đổi mới sáng tạo, ứng dụng khoa học công nghệ và thành tựu của Cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư; bảo đảm hài hòa giữa các hệ sinh thái kinh tế và tự nhiên, giữa bảo tồn và phát triển kinh tế biển theo khu vực, phù hợp với tiềm năng, thế mạnh của từng vùng, trong đó phát triển vùng phía Bắc gắn với khai thác hiệu quả Khu dự trữ sinh quyển thế giới Núi Chúa, vùng phía Nam với động lực phát triển cảng biển tổng hợp cà Ná và trung tâm phát triển kinh tế - xã hội thành phố Phan Rang – Tháp Chàm. Bên cạnh đó giữ gìn giá trị, phát huy truyền thống lịch sử, bản sắc văn hóa biển tốt đẹp đi đôi với xây dựng xã hội gắn kết, thân thiện với biển; bảo đảm quyền tham gia, hưởng lợi và trách nhiệm của người dân đối phát triển bền vững kinh tế biển, trên cơ sở công bằng, bình đẳng, tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.

Nghị quyết này được tuyên truyền, quán triệt đến toàn thể đảng viên, cán bộ, công chức và Nhân dân trên địa bàn tỉnh, từ đó nâng cao nhận thức, ý thức của các cấp, ngành và người dân về bảo vệ, giữ gìn môi trường biển, xây dựng nếp sống văn minh. Có biện pháp quản lý thu gom, xử lý rác thải tại các khu dân cư ven biển, nhất là các khu vực công cộng, đê kè, cảng cá, điểm tham quan, du lịch ven biển. Đồng thời, tăng cường các biện pháp phòng ngừa, kiểm soát, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi gây ô nhiễm môi trường./.