Triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính cấp tỉnh (PAR INDEX) năm 2021

Ngày 04/01/2022, Bộ Nội vụ ban hành Công văn số 23/BNV-CCHC về việc triển khai kế hoạch xác định Chỉ số Cải cách hành chính năm 2021 (PAR INDEX 2021).

Theo đó, Bộ Nội vụ chỉ đạo các địa phương triển khai việc tự đánh giá, chấm điểm  và điều tra xã hội học để xác định PAR INDEX 2021; cụ thể như sau:

- Về công tác tự đánh giá, chấm điểm: Các địa phương căn cứ hướng dẫn của Bộ Nội vụ tại Công văn số 383/BNV-CCHC ngày 28/01/2021 để thực hiện tự đánh giá, chấm điểm trên phần mềm theo các nội dung quy định tại Quyết định số 1149/QĐ-BNV ngày 30/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các bộ, cơ quan ngang bộ, Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương”. Thời hạn hoàn thành gửi về Bộ Nội vụ chậm nhất là ngày 15/02/2022.

- Về công tác điều tra xã hội học: Các địa phương lập danh sách đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh, Lãnh đạo cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Lãnh đạo cấp phòng thuộc cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Lãnh đạo Ủy ban nhân dân cấp huyện gửi Bộ Nội vụ để triển khai điều tra xã hội học theo bộ phiếu điều tra xã hội học được Bộ Nội vụ ban hành tại Quyết định số 1218/QĐ-BNV ngày 29/11/2021. Thời hạn các đối tượng trả lời phiếu khảo sát chậm nhất là ngày 20/02/2022.

Ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính thuộc Bộ Nội vụ

phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc

triển khai xác định Chỉ số cải cách hành chính năm 2021

Ngọc Tiến, Sở Nội vụ