Quyết định Về việc phê duyệt lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Trung tâm điện lực LNG Cà Ná giai đoạn I, công suất 1.500MW

ĐÍNH KÈM : Bảng theo dõi tiến độ các hoạt động lựa chọn nhà đầu tư