Gặp mặt đối thoại doanh nghiệp tháng 4 năm 2018

Chi tiết nội dung Giấy mời.