Chuẩn bị các công việc phục vụ Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng

Ngày 30/11/2017, UBND tỉnh ban hành Công văn số 5024/UBND-TH về việc chuẩn bị các công việc phục vụ Hội nghị gặp mặt doanh nghiệp hàng tháng.

Nội dung chi tiết Công văn số 5024/UBND-TH.