THÔNG BÁO V/v nộp hồ sơ đăng ký đầu tư dự án Nhà máy điện gió tại vị trí số 03 - Bản đồ điện gió tỉnh thuộc địa bàn xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận.

Thực hiện chỉ đạo của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại công văn số 270/UBND-TH ngày 16/11/2014 giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, tiếp tục thông báo rộng rãi về chủ trương của tỉnh kêu gọi đầu tư dự án Nhà máy điện gió tại vị trí số 03 – Bản đồ điện gió tỉnh thuộc địa bàn xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận đến các doanh nghiệp có quan tâm đến lĩnh vực đầu tư điện gió trên địa bàn tỉnh.

Căn cứ Thông tư số 32/2012/TT-BCT ngày 12/11/2012 của Bộ Công thương quy định thực hiện phát triển dự án điện gió và hợp đồng mua bán điện mẫu cho các dự án điện gió;

Căn cứ Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 và Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

Để có cơ sở báo cáo UBND tỉnh tổ chức họp Hội đồng xét chọn nhà đầu tư thực hiện dự án theo quy định, Sở Kế hoạch và Đầu tư xin thông báo và hướng dẫn thủ tục hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án như sau:

I. Về thông tin khu đất và yêu cầu đối với dự án:

1. Địa điểm thực hiện dự án: Xã Lợi Hải, huyện Thuận Bắc, tỉnh Ninh Thuận (vị trí số 03 - Bản đồ điện gió tỉnh Ninh Thuận).  

2. Diện tích khu đất dự án: Khu đất có diện tích khảo sát khoảng 320 ha (theo trích lục sơ đồ vị trí khu đất đính kèm).

3. Yêu cầu đối với dự án: Xây dựng nhà máy điện sử dụng năng lượng gió,  phù hợp với quy hoạch phát triển điện gió tỉnh Ninh Thuận tại Quyết định số 2574/QĐ-BCT ngày 23/4/2013 của Bộ Công thương và đáp ứng các tiêu chí quy định tại Quyết định số 04/2010/QĐ-UBND ngày 12/01/2010 và Quyết định số 37/2013/QĐ-UBND ngày 09/7/2013 của UBND tỉnh Ninh Thuận quy định tiêu chí lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án điện gió trên địa bàn tỉnh.

II. Hướng dẫn Hồ sơ đăng ký đầu tư đối với dự án như sau:

1. Thành phần hồ sơ, gồm:

a) Bản đăng ký chấp thuận chủ trương đầu tư dự án (theo mẫu đính kèm).

b) Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy tờ chứng minh tư cách pháp lý liên quan của nhà đầu tư. 

c) Tài liệu chứng minh năng lực tài chính của chủ đầu tư: Báo cáo giải trình về năng lực tài chính của nhà đầu tư để thực hiện dự án (theo quy định vốn của chủ đầu tư phải có tỷ lệ ít nhất 20% tổng vốn đầu tư), đính kèm các tài liệu chứng minh:

- Đối với vốn tự có của chủ đầu tư: Báo cáo tài chính được kiểm toán của doanh nghiệp trong vòng 2 năm gần nhất; xác nhận của Ngân hàng số dư tiền gửi tại thời điểm đăng ký đầu tư.

- Đối với nguồn vốn vay và vốn huy động: Có cam kết cho vay của tổ chức tín dụng, ngân hàng và cam kết góp vốn.

d) Giải trình về năng lực kinh nghiệm của chủ đầu tư: Trong đó thể hiện về tổ chức bộ máy, nhân sự chủ chốt, năng lực kỹ thuật, kinh nghiệm thực hiện dự án; đính kèm tài liệu chứng minh kinh nghiệm thực hiện dự án điện gió hoặc các dự án tương tự được cấp có thẩm quyền xác nhận đã và đang triển khai trong và ngoài nước.

Trường hợp chưa từng thực hiện dự án điện gió thì phải có giải trình chứng minh khả năng thực hiện dự án.

đ) Báo cáo sơ bộ về dự án đầu tư, bao gồm các nội dung chính như mục tiêu, nhu cầu sử dụng đất (tạm thời và có thời hạn), quy mô các hạng mục xây dựng, công suất phát điện, tổng vốn đầu tư (trong đó vốn tự có của chủ đầu tư tối thiểu phải đạt 20% trong tổng vốn đầu tư dự án, vốn dự kiến vay, vốn huy động); tiến độ góp vốn, tiến độ thực hiện dự án (thời gian hoàn thành thủ tục đầu tư xây dựng, đất đai, thời gian khởi công dự án, tiến độ hoàn thành các hạng mục công trình, thời gian chính thức đưa dự án vào hoạt động).       

e) Bản cam kết về tiến độ và ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án theo Quyết định số 278/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009 về việc ban hành quy định ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và Quyết định số 02/2012/QĐ-UBND ngày 05/01/2012 của UBND tỉnh Ninh Thuận về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 278/2009/QĐ-UBND ngày 23/9/2009.

2. Số lượng hồ sơ: 08 bộ, trong đó có 01 bộ gốc.

3. Địa điểm nhận hồ sơ: Hồ sơ đăng ký đầu tư nộp tại Văn phòng Phát triển kinh tế (EDO) - Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Ninh Thuận. Địa chỉ : Trục D10, đường 16 tháng 4, phường Mỹ Bình, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận.

4. Thời hạn nộp hồ sơ: Hạn chót nhận hồ sơ ngày 30/06/2014.

Trường hợp có vấn đề gì chưa rõ quý Công ty có thể liên hệ trực tiếp với Văn phòng Phát triển kinh tế qua số điện thoại: 068.3825880 để được hướng dẫn chi tiết.

Thông báo này được đăng trên trang thông tin điện tử: www.ninhthuan.gov.vn; ‎www.edoninhthuan.gov.vn và được gửi trực tiếp đến các nhà đầu tư quan tâm.

Vậy Sở Kế hoạch và Đầu tư thông báo rộng rãi để các nhà đầu tư quan tâm đăng ký đầu tư dự án theo quy định./.

Tải file đinh kèm:Thong bao xet chon va huong dan ho so điện gió vị trí số 3.doc