Phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2012

Ngày 16/9/2011, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quyết định số 47/2011/QĐ-UBND phê duyệt đề án phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2011-2012.

Mục tiêu của đề án xây dựng nền nông nghiệp phát triển theo hướng khai thác được các tiềm năng, lợi thế của địa phương, sản xuất đáp ứng theo yêu cầu của thị trường; phát triển theo hướng hiện tại, bền vững, sản xuất hàng hóa lớn; cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp, dịch vụ, đô thị theo quy hoạch; xã hội nông thôn ổn định, giàu bản sắc văn hóa; dân trí được nâng cao, môi trường sinh thái được bảo vệ; hệ thống chính trị ở nông thôn dưới sự lãnh đạo của Đảng được tăng cường.
        Không ngừng nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của dân cư nông thôn, hài hòa giữa các vùng, tạo sự chuyển biến nhanh hơn ở các vùng còn nhiều khó khăn, nông dân được đào tạo có trình độ sản xuất tiên tiến và đủ bản lĩnh chính trị, đóng vai trò làm chủ nông thôn mới. Đề án chia làm 02 giai đoạn:
        Giai đoạn 2011-2015: Mở rộng quy mô sản xuất gắn với tăng hiệu quả sản xuất, tăng năng xuất; nâng cao thu nhập, nâng cao giá trị sản xuất trên một đơn vị diện tích và giảm đáng kể tỉ lệ hộ nghèo, bảo vệ một bước tài nguyên môi trường.
    Giai đoạn 2016-2020: Phát triển nông nghiệp theo hướng hiện đại, sản xuát hàng hóa lớn, vững bền; phát triển nông thôn gắn với quá trình công nghiệp hóa, đô thị hóa, tăng thu nhập và cải thiện căn bản đièu kiện sống của cư dân nông thôn, bảo vệ môi trường./.

Thu Sương.