Lãnh đạo UBND Tỉnh

I. Lãnh đạo UBND tỉnh :
II. Phân công nhiệm vụ: (Đính kèm Quyết định số 427/QĐ-UBND ngày 24/12/2020 của UBND tỉnh Ninh Thuận)