ChiTietVanBan

Gửi nội dung góp ý
Thông tin chi tiết văn bản

Dự thảo Nghị quyết của HĐND tỉnh, tờ trình và Quyết định của UBND tỉnh Quy định giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận năm 2023, năm 2024

Hạn lấy ý kiến:20/10/2023

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận
Đính kèm:

    24 người đang online
    °