ChiTietVanBan

Gửi nội dung góp ý
Thông tin chi tiết văn bản

Góp ý dự thảo Quyết định Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định kèm theo Quyết định số 68/2018/QĐ-UBND ngày 07 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh Ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công của tỉnh Ninh Thuận

Hạn lấy ý kiến:25/09/2023

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận
Đính kèm:

    11 người đang online
    °