ChiTietVanBan

Gửi nội dung góp ý
Thông tin chi tiết văn bản

Dự thảo hồ sơ trình HĐND tỉnh về xây dựng Nghị quyết về hỗ trợ doanh nghiệp, hợp tác xã chuyển đổi số trên địa bàn tỉnh.

Hạn lấy ý kiến:30/09/2023

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận
Đính kèm:

    26 người đang online
    °