ChiTietVanBan

Gửi nội dung góp ý
Thông tin chi tiết văn bản

Dự thảo Tờ trình, Nghị quyết Quy định mức hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức chuyên trách về công nghệ thông tin trong các cơ quan Đảng, cơ quan hành chính nhà nước và các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận

Hạn lấy ý kiến:24/07/2022

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận
Đính kèm:

    36 người đang online
    °