ChiTietVanBan

Gửi nội dung góp ý
Thông tin chi tiết văn bản

Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư

Hạn lấy ý kiến:09/07/2022

Họ và tên: Số điện thoại:
Email Địa chỉ:
Tiêu đề:
Nội dung góp ý:
Mã xác nhận
Đính kèm:

    8 người đang online
    °