Kế hoạch xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới

Đăng ngày 13 - 01 - 2022
Lượt xem: 225
100%

 

Ngày 12/01/2022, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch số 166/KH-UBND về việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TU ngày 29/10/2021 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới (viết tắt là Kế hoạch).

Theo đó, mục đích của Kế hoạch là tạo chuyển biến tích cực, mạnh mẽ trong đổi mới công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ; xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp chuyên nghiệp, có chất lượng cao, có số lượng, cơ cấu hợp lý, nhất là đội ngũ cán bộ chủ chốt các cấp ngang tầm nhiệm vụ, có tư duy khoa học, đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm. Tập trung nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ trong các ngành, lĩnh vực trụ cột, trọng điểm, mang tính đột phá của tỉnh.

Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị phù hợp với từng

 đối tượng cán bộ là một trong những nhiệm vụ thường xuyên của Kế hoạch

 

Kế hoạch đề ra các nhiệm vụ thường xuyên, cụ thể như sau:

- Tăng cường quán triệt và chỉ đạo việc học tập, nghiên cứu sâu sắc, toàn diện những nội dung cơ bản của chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, Cương lĩnh, Điều lệ, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác cán bộ, xây dựng và quản lý đội ngũ cán bộ.

- Triển khai đồng bộ, có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, quy định, quy chế về công tác cán bộ. Rà soát, sửa đổi, bổ sung, cụ thể hóa các quy định, quy chế, hướng dẫn của Trung ương, của Tỉnh về công tác cán bộ theo thẩm quyền hoặc trình cấp có thẩm quyền xem xét sửa đổi, bổ sung đảm bảo thống nhất, đồng bộ, phù hợp với tình hình thực tế của cơ quan, đơn vị, địa phương.

- Thực hiện nghiêm chế độ học tập, bồi dưỡng lý luận chính trị, nội dung xây dựng Đảng và cập nhật kiến thức mới hằng năm phù hợp với từng đối tượng cán bộ; kết hợp đào tạo với rèn luyện qua thực tiễn để nâng cao bản lĩnh chính trị, lý tưởng cách mạng cho đội ngũ cán bộ các cấp.

- Nâng cao trách nhiệm, tổ chức thực hiện đồng bộ, chặt chẽ, hiệu quả các khâu trong công tác cán bộ. Quan tâm chăm lo đào tạo phát triển nguồn nhân lực; bồi dưỡng và trọng dụng cán bộ có trình độ cao, cán bộ trẻ có năng lực, triển vọng; chú trọng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao trên tất cả các lĩnh vực.

- Tăng cường quản lý chặt chẽ, hiệu quả đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cấp. Người đứng đầu phải trực tiếp chịu trách nhiệm về quản lý đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức ở tổ chức, cơ quan, đơn vị mình. Kiên quyết thay thế kịp thời đối với những cán bộ, công chức, viên chức năng lực hạn chế, uy tín thấp, không bảo đảm sức khỏe, có sai phạm, không hoàn thành nhiệm vụ, không chờ hết nhiệm kỳ, hết thời hạn bổ nhiệm, đến tuổi nghỉ hưu.

- Thực hiện nghiêm các quy định, quy trình về công tác cán bộ, công tác đánh giá, đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức. Thực hiện có hiệu quả cơ chế, chính sách để động viên, khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức chuyên tâm phấn đấu công tác, cạnh tranh bình đẳng, lành mạnh và thu hút, trọng dụng nhân tài có trọng tâm, trọng điểm.

- Cụ thể hóa tiêu chuẩn, bảo đảm chặt chẽ quy trình, thủ tục và hồ sơ nhân sự; mở rộng, phát huy dân chủ, tăng cường cơ chế cung cấp, trao đổi thông tin, chất vấn, phản biện và giải trình khi có yêu cầu trong công tác cán bộ; đánh giá thực chất nhân sự được giới thiệu bầu cử, bổ nhiệm vào các chức danh lãnh đạo, quản lý các cấp.

- Đẩy mạnh công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra định kỳ, đột xuất, theo chuyên đề về công tác cán bộ.

- Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ các cấp “Ðoàn kết, trung thành, trung thực, trong sáng, gương mẫu, tinh thông, chuyên nghiệp”.

- Xây dựng mô hình tổ chức, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của các cơ quan tham mưu về tổ chức, cán bộ các cấp theo hướng giảm đầu mối, tránh chồng chéo, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động.

- Triển khai tổ chức thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả các quy định của Trung ương, Tỉnh ủy, Ủy ban nhân dân tỉnh về giám sát, phản biện xã hội của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các đoàn thể chính trị - xã hội và Nhân dân tham gia xây dựng đội ngũ cán bộ.

Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu các cơ quan, đơn vị, địa phương triển khai thực hiện có hiệu quả và báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này./.

Tin liên quan

Tin mới nhất

Thư ngỏ của đồng chí Nguyễn Đức Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh Uỷ về Công tác phòng...(31/12/2022 4:16 CH)

Ninh Thuận: Trao Quyết định bổ nhiệm lãnh đạo các cơ quan chuyên môn thuộc tỉnh Ninh Thuận(20/01/2022 10:52 SA)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân tộc năm 2021(20/01/2022 9:54 SA)

Lữ Đoàn đặc công nước 5 thăm, chúc Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 Ủy ban nhân dân tỉnh(18/01/2022 11:33 SA)

Nghị quyết về phát triển kinh tế biển đến năm 2025, định hướng đến năm 2030(18/01/2022 7:10 SA)

    7 người đang online
    °